اعلانات کاریابی

شماره وظیفه محل وظیفه
تاریخ ختم اعلان
دانلود
 1 آمریت نظارت و ارزیابی کمیسیون دسترسی به اطلاعات – کابل ۱۳۹۸/۵/۳ آمریت نظارت وارزیابی

بست 3چک لست بست های کارکنان خدمات ملکی

رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی

فورم درخواستی

نوی جدول

 2  کارشناس وب سایت  کمیسیون دسترسی به اطلاعات – کابل  ۱۳۹۸/۴/۳۱ کارشناس وب سایت

چک لست بست های کارکنان خدمات ملکی

رهنمود مدیریت تنظیم اعلانات کاریابی

فورم درخواستی

نوی جدول

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone