کاریابی

دیدبان شفافیت افغانستان جدا به ایجاد فرصت های برابر متعهد بوده و به برخورد توام با احترام و ایجاد فرصت های مساوی کاری به همگان به شمول کارمندان و متقاضیان باور دارد. هدف دیدبان شفافیت افغانستان استخدام، آموزش و ارتقا افراد بدون تبعیض نژادی، رنگی، مذهبی، جنسیتی، گرایش جنسیتی، قومی، ملی و حالت مدنی است. ما همچنان سعی می کنیم تا از این که کلیه اقدامات مرتبط به پرسنل و همچنین تصامیم مربوط به جبران خسارت، امتیازات، تبدیلی ها، ترفیعات، هرگونه برنامه های آموزشی، هزینه های تحصیلی و تحصیل و یا برنامه های تفریحی که با حمایت مالی سازمان فراهم می­شود، به دور از هر گونه تبعیض انجام می شود، اطمینان حاصل کنیم. ما در مورد تمام شکایات مربوط به تبعیض کارکنان تحقیق و گفتگو کرده و اقدامات فوری و مناسبی را اتخاذ می­کنیم. ما همچنین یک محیط کاری صمیمی و عاری از آزار و اذیت را ایجاد کرده ایم تا مشکلات مربوط به کار پرسنل را بررسی و مورد بحث قرارداده از وجود فرصت های برابر برای همه کارمندان اطمینان حاصل کنیم. دیدبان شفافیت همچنین متعهد است تا علیه افرادی که رفتارهای تبعیض آمیز دارند، اقدامات انضباطی سریع و مناسب روی دست بگیرد.  فرصت های شغلی فعلی در دیدبان شفافیت در ذیل قابل دسترس است.

 

شماره بستعنوان بستموقعیت وظیفهتاریخ ختمدانلود
007/2021مشاور تحقیقکابل09 February 2021