دیدبان شفافیت خواهان توزیع مؤثر کمک‌های بشر دوستانه از طریق نظارت دقیق می‌باشد

21 حمل 1401
دیدبان شفافیت خواهان توزیع مؤثر کمک‌های بشر دوستانه از طریق نظارت دقیق می‌باشد

۱۰ حمل سال ۱۴۰۱، کابل، افغانستان –  دیدبان شفافیت افغانستان از اشتراک کنندگان کنفرانس لندن برای افغانستان که در ۱۱ حمل ۱۴۰۱  دایر می‌شود، می‌خواهد که کمک‌های مالی بشر دوستانه‌ی خویش را برای مردم افغانستان ادامه دهند. همچنین خواهان نظارت مستقل در اجرأ این کمک‌ها بوده تا از این حمایت‌های مالی بهترین بهرمندی صورت گیرد.

سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید:«مقصد اصلی کشورهای میزبان جمع‌آوری کمک ۴.۴ میلیارد دالری برای افغانستان قابل ستایش و دلگرم کننده می‌باشد، ولی اگر در اجرأ و مصرف این کمک‌ها نظارت دقیق صورت گیرد این کمک‌ها می‌تواند مؤثر واقع شود.» او نیز می‌افزاید هرچند که این کمک‌های عاجل بشر دوستانه ضرورت است برای جلوگیری از فاجعه‌ی انسانی، اما برای بازسازی اقتصاد پایدار افغانستان و کاهش وابستگی افغانستان به کمک‌های عاجل بشر دوستانه باید به کمک‌های انکشافی نیز توجه صورت گیرد.

آقای افضلی می‌گوید که بخش‌های صحت و آموزش افغانستان در طی بیست سال گذشته به کمک‌های مالی جامعه جهانی وابسته بوده است. او نیز می‌گوید که:« بدون این حمایت‌های مالی، افغانستان امکان ارایه کمترین خدمات صحی و آموزشی در آینده را نخواهد داشت.»

برای تامین اصول چون شفافیت، پاسخگویی و اشتراک مردم در پروسه توزیع کمک‌ها ساختارهای ابتدایی مدیریتی لازم است تا نهادهای کمک‌کننده‌ غیردولتی و سازمان ملل بتوانند کمک‌ها را برای نیازمندان توزیع کنند. نقش جوامع محلی در طراحی پروژه‌ها توسط نهادهای اجرا کننده و نیز پاسخگو ساختن ارائه کنندگان خدمات مهم و سازنده می‌باشد.

آقای افضلی افزود:«برعلاوه‌ی‌ ضرورت ساختارهای ابتدایی مدیریتی، لازم است تا داده‌ها جمع‌آوری و تحلیل شده و پیشنهادات پالیسی انجام پذیرد. نظارت مستقل نهادهای مدنی منحیث شهروندان کشور از پروسه توزیع کمک‌ها می‌تواند موثریت این کمک‌ها را تامین کند.» او از تمامی ذی‌نفع‌ها می‌خواهد تا از نقش مستقل نهادهای مدنی برای نظارت لازم از اجرأ و مصرف کمک‌ها مطمئن شوند.

برای اطلاعات بیشتر لطفاً به تماس شوید با:

 محمد ناصر تیموری مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت، شماره تماس: 93794610003