گفتمان امانت داری در ولایت قندهار: بحث روی یافته های ابتدایی تفتیش اجتماعی

9 سرطان 1400
گفتمان امانت داری در ولایت قندهار: بحث روی یافته های ابتدایی تفتیش اجتماعی

به سلسله گفتمان های امانت داری، این بار شبکه امانت داری ولایت قندهار یافته های تفتیش اجتماعی خود را با ادارات حکومتی شریک ساخت. این گفتمان که روز دوشنبه، هفتم سرطان سال 1400، به شکل حضوری و آنلاین برگزار شد در آن مقام های ولایتی، رئیس برنامه های دیدبان شفافیت، کارشناسان و دهها تن از اعضای شبکه امانت داری، فعالان مدنی و خبرنگاران اشتراک کردند.

بحث و تبادل نظر روی یافته های ابتدایی تفتیش اجتماعی، افزایش آگاهی عامه پیرامون مشارکت مردمی در پروسه تفتیش اجتماعی و جستجوی راه حل های همه جانبه، اهداف اساسی این گفتمان را شکل می داد. عدم عملکرد مطابق پالیسی واکسین  و نبود لست واکسین کرونا در ادارات مربوطه، حساسیت مردم در برابر واکسین کرونا، ضعف هماهنگی بین مراکز تطبیق واکسین ، عدم همکاری ادارات در قسمت شریک سازی اطلاعات و موجودیت معلومات ناقص در قسمت برخی از اسناد و معلومات مربوط به ویروس کرونا از یافته های بود که شبکه امانت داری با مسؤلان سکتور صحت شریک ساختند.

تفتیش اجتماعی روندی است که در آن اعضای جامعه مدنی اسناد مربوط به یک اداره دولتی را بررسی، بعدا از نزدیک محل ارایه خدمات را دیدن، و مشکلاتی که در عرضه خدمات وجود دارد را برجسته میکنند. بع تعقیب آن، یافته های تفتیش اجتماعی با مسوولین شریک و از آن ها خواسته میشود تا اقدمات لازم را برای رفع مشکلات روی دست بگیرند.

اجمل خالقی، رئیس برنامه های دیدبان شفافیت، ضمن تاکید بر رسیدگی به یافته های تفتیش اجتماعی، گفت: “ما از همکاری نهاد های ولایتی، در قسمت فراهم سازی اطلاعات، قدردانی می کنیم. در عین حال از آنها تقاضا می کنیم تا در قسمت رسیدگی به مشکلات و انکشاف هرچه بیشتر یافته های تفتیش اجتماعی، به همکاری های خود با شبکه امانتداری و نهادهای مدنی ادامه دهند.” در جریان گفتمان ، به اشتراک کننده ها فرصت داد شد تا سؤالات خودرا در روشنایی با یافته های تفتیش اجتماعی با مسؤلان شریک سازند. به تعقیب آن، شبکه امانت داری، به همکاری دیدبان شفافیت و شرکای محلی، کنفرانس خبریی نیز تدویر و به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند. در این کنفرانس بیش از ده خبرنگار از رسانه های مختلف محلی و مرکزی برنامه را تحت پوشش قرار دادند.

در پایان برنامه و هنگام جمع بندی، اشتراک کننده ها و مسؤلان ولایتی ضمن استقبال از یافته های تفتیش اجتماعی، تصریح نمودند که تفتیش اجتماعی می تواند روند حسابدهی و شفافیت را در سکتور صحت بهبود بخشد. در عین حال، اعضای شبکه امانت داری از مسؤلان ولایتی به خصوص از ریاست صحت عامه ولایت کندهار خواستند تا به مشکلات که در جریان تفتیش اجتماعی شناسایی شده اند را به شکل همه جانبه بررسی کنند و برای حل آن اقدامات لازم را انجام دهند.

دیدبان شفافیت با آموزش و فراهم نمودن کمک تخنیکی به نهادهای مدنی محلی و شبکه های امانت داری رضاکار، در ولایت های کندهار، سمنگان، جوزجان، کابل، بامیان، کنر و لغمان در نظر دارد تا فرهنگ شفافیت و حسابدهی را در سطح محل ترویج کند.