نظارت اجتماعي

9 جدی 1399
نظارت اجتماعي

این برنامه اعضای یک اجتماع را بسیج می­کند تا از پروژه­های زیر­بنایی نظارت کند و از اینکه آن­چه وعده داده شده­است تطبیق می­شود، اطمینان حاصل کند.