دادخواهی

9 جدی 1399
دادخواهی

گسترش نقش پیش تاز دادخواهی دیدبان شفافیت برای تصمیم گیری آگاهانه و آگاهی دهی به عموم در مورد موضوعات مرتبط به فساد و شفافیت است.